top of page

Salgsbetingelser

Salgsbetingelser

Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her. 

 

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

 

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er: Helene Jellestad - Room & Wall Art

  • Kontaktadresse: Bogstadveien 15B, 0355 Oslo

  • E-post: contac@roomandwallart.com

  • Telefon: (+47) 45 000 630

  • Organisasjonsnummer: 920.519.512

og betegnes i det følgende som  selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

 

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

 

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

 

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

6. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

 

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden.

 

Varen skal leveres til kundens oppgitte adresse på gateplan under forutsetning av tilstrekkelig- og tilfredsstillende tilrettelagt fremkommelighet for transport/frakt til oppgitt adresse.

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller kjøpers representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

8. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

 

Angrefristen begynner å løpe:

Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra kjøpsdato og vare i 14 dager etter registrert bestilling/betaling. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen.

 

Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig i form av utfylt angreskjema sendt via e-post. 

Det er mulig å benytte angreretten i 14 dager etter kjøpet er foretatt så lenge produktet er i perfekt tilstand ved retur. Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt.

 

Nb! Ved angre/retur vil kunde bli belastet et beløp på 10% av den totale kjøpssummen for utlegg tilknyttet produksjon, i tillegg til totale fraktkostnader og eventuell moms. Dette beløpet vil bli trekt av selger fra kjøpssummen før pengene returneres til kortet/kontoen kunde har betalt den bestilte varen med. 

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen minus 10% av den totale kjøpssummen for utlegg tilknyttet produksjon, i tillegg til totale fraktkostnader og eventuell moms, til kjøperen uten unødig opphold og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Dette forutsetter at selger har mottatt den returnerte varen i perfekt tilstand fra kjøper innen disse 14 dagene. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han/hun har mottatt varene fra kjøperen, og sjekket at varen er i perfekt tilstand.

9. Forsinkelse og manglende levering - kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene heve avtalen.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig via e-post.

 

Heving:

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet. Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen 14 dager etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

10. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen.

 

Feil produkt enn bestilt:

​Ved mottak av feil produkt i forhold til faktisk bestilling skal det feile produktet returneres til selger umiddelbart og senest innen en uke etter kunde mottok det feile produktet. Et nytt/riktig produkt vil bli sendt til kunde umiddelbart når det feile produktet er returnert og mottatt av selger, og nytt produkter er ferdig produsert. 

 

Reklamasjon - skadet produkt pga produksjonsfeil eller frakt/transport:

Ved mottak av skadet produkt på grunn av produksjonsfeil eller på grunn av frakt, må kunde ved mottak av produktet umiddelbart og senest innen en uke etter mottak av produktet, returnere skadet produkt vedlagt foto-dokumentasjon av skade og frakt-nummer, for å fremme en klage. Et nytt tilsvarende produkt vil bli sendt til kunde umiddelbart når skadet produkt er returnert og mottatt av selger, og nytt produkter er ferdig produsert. 

 

Heving:

Dersom varen ikke kan erstattes av selger, kan kjøperen også heve kjøpet.

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse:

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving:

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr:

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

 

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer:

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske  utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18  år.

12. Garanti

Garanti som gis av selgeren, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

13. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

 

14. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  på  

telefon 23 400 600  eller Har du en klage?

 

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. 

x

x

x

Velkommen til å kontakte oss

Har du spørsmål om våre salgsbetingelser?

Velkommen til å kontakte oss på e-post eller sms.

Alle henvendelser besvares fortløpende innen 1-2 dager. Kontakt oss her.

bottom of page